Kertlocsolás vízvezetékből?

2018.04.18. 05:00 - kkm.furdancs

Lassan eljön a pillanat, amikor a frissen vásárolt ingatlan kertjét öntözni szeretné tulajdonosa. Ha más lehetőség (ásott-fúrt kút, esővízgyűjtő megoldás) nem áll rendelkezésre, marad a vízvezeték-hálózat. A vízdíj településenként eltérő, amihez a hasonló vagy magasabb árú csatornadíj társul. Kertben locsolva nem vesszük igénybe a csatornahálózatot, ezért a szolgáltatók mindegyike kidolgozta eljárásrendjét, hogy mellékvízmérő létesítése után csak a fogyasztott vízdíjat számolja fel.

image1_6.jpg

Ne örüljünk korán! Számot kell vetni ennek gyakorlati kivitelezésével és költségeivel, talán ezért is szerepel a procedúrát taglaló tájékoztatókban egy korrekt figyelmeztetés: "Javasoljuk, locsolóvíz-vételezési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére." Mérlegelés tárgya tehát, hogy az egyszeri beruházás és a fenntartás költségei arányban állnak-e a kilocsolt víz árán megtakarított összeggel, akár évtizedes távlatban is. E teendők és költségek részleteit bontjuk ki mai írásunkban.

A szabatos és érthető leírást a Bakonykarszt Zrt. honlapjáról merítettem. Annyira informatív a tájékoztatójuk, hogy egyszerűsítő átfogalmazás helyett teljes egészében - forrásmegjelöléssel - közöljük (klasszikusokat csak pontosan...). A helyi szabályozásért, letölthető űrlapokért keresse fel saját szolgáltatóját! A tervrajzokra kattintva további típustervek, ismertetők érhetők el .

page_18.jpg

Locsolási célú mellékvízmérő: A szennyvíz közcsatorna hálózatba bekötött ingatlanok kerti, vagy udvari vízvételi helyeinek locsolási célú mellékmérővel történő ellátásának feltételeit a 30/2004. (II.28.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet szerint azokon az ingatlanokon, melyek rákötése a szennyvízcsatorna hálózatra már megtörtént, a locsolási célú vízfogyasztás elkülönítése céljából az udvari, kerti csapokon locsolóvíz-mellékmérő felszerelésére van lehetőség, melynek alapján az ott ténylegesen felhasznált víz után nem kell csatornadíjat fizetni. A mellékvízmérő csak öntözési célú vízhasználatnak a bekötési mérőn mért fogyasztása elkülönítésére szerelhető fel, abban az esetben, ha az ingatlan rendelkezik szennyvízbekötéssel. A mellékvízmérővel csak szabadtéri kerti csap vagy locsolóvíz hálózat látható el.

Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítésére a fogyasztónak az említett rendelet melléklete szerinti külön kérelmet kell benyújtania a vízmű területi fogyasztói irodájához, melynek tartalmaznia kell a szaktervező által készített műszaki leírást és tervrajzot. A tervrajzon a fogyasztónak is aláírásával kell igazolni, hogy a vázrajz a valóságnak megfelelően ábrázolja a házi ivóvíz hálózatot. A locsolóvíz mérésére csak a már meglévő szolgáltatási szerződés kiegészítése után kerülhet sor. Mellékvízmérő a terepszint felett közvetlenül a kerti csap elé, vagy a bekötési vízmérő aknájába helyezhető el. A mérőhelyet előzetes helyszíni szemle után lehet elkészíteni. Amennyiben a mellékvízmérő felszerelése a terepszint felett közvetlenül a csap előtt történik, a kerti csap vezetékének rendelkeznie kell víztelenítő főcsappal. Ha a kerti csap alatt olyan összefolyó van, amely a csatornahálózatba be van kötve, a kerti csap locsolócsapként nem látható el mellékvízmérővel.

18493927_120332000763709920_1240193148_o.jpg

Amennyiben a mellékvízmérőt aknába szerelteti be a fogyasztó, a bekötési mérő aknájának meg kell felelnie a vonatkozó szabvány előírásainak. Ha az akna nem elégíti ki a szabvány előírásait, úgy az átépítését a fogyasztónak kell elvégeztetnie. A mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó vezeték és földbe kerülő csőszakasz nem lehet.
A locsolási célú mellékvízmérő megóvása, a téli fagyveszélyes időszak beállta előtti víztelenítése, a fogyasztó feladata. A meghibásodásból, rongálódásból, és az így kiömlő vízből adódó kár a fogyasztót terheli.
A locsolási célú mellékvízmérő csak a mérésügyi előírások betartása esetén tekinthető joghatályos mérőeszköznek. Ezért a mérőt meghatározott időszakonként - a mérésügyi előírások szerint 6 évenként - hitelesíteni kell. A hitelesítés, a ki- és beszerelés költségei a fogyasztót terhelik.

vizora.jpg

Locsolóvíz mellékvízmérő létesítése és kivitelezése a gyakorlatban:
A lakossági felhasználók részéről jelentkező igények miatt, társaságunk a locsolóvíz vételezésére vonatkozóan szabványos megoldásokat dolgozott ki. A locsolóvíz mellékvízmérősítési igény felhasználói bejelentése után, társaságunk szakembere tájékoztatja a felhasználót a műszaki megoldás lehetőségeiről, a mellékvízmérő beszerelése érdekében szükséges teendőkről, a bekerülés becsült költségeiről. A locsolóvíz mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére szolgálhat.
Csak a szabadtéren elhelyezett kerti csap vagy automatikus locsoló berendezés (továbbiakban locsoló berendezés) mellékvízmérővel történő ellátására van lehetőség! Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellékvízmérősítésére nincs lehetőség. Egy bekötési vízmérőhöz több locsolóvíz mellékvízmérő is tartozhat!

image2.gif
Tervezés: Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján, a mellékvízmérő beépítéséhez szerelési tervet kell készíteni, az alábbi tartalommal:
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
2. Tervrajzok: a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas; b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

Engedélyezés: Az előírások alapján elkészített terveket társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Az előírásoknak megfelelő tervek alapján a felhasználó részére írásbeli hozzájárulást adunk. A hozzájárulás után végezhető el a szerelés.

Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz: A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a felhasználó, vagy megbízottja végezheti. A kiépítés költségei (anyag és szerelés, vízmérő) a felhasználót terhelik. A társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira ajánlatot teszünk, de más típus is beszereltethető. A kiépítés történhet: épületen belül, aknában vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban vagy megerősítő szerkezettel, a következők szerint:

Épületen belüli elhelyezéskor a locsolóvíz mellékvízmérő után a vezetéket faláttöréssel leágazás nélkül - jól láthatóan - kell vezetni a locsolási vízvételi helyig. A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével vagy ha a felhasználó a kerti csap mellé aknát létesít, a locsolóvíz mellékvízmérő aknában kerülhet kialakításra. Ez esetben követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz függőleges legyen és törje át az akna födémet, tehát a vízmérő és a kerti csap között földbe kerülő csőszakasz nem lehet. A mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó idom sem lehet. A vízmérő utáni csőszakaszt az akna födéméhez rögzíteni kell úgy, hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő, illetve a csőkötések sérülését, meglazulását. Automata locsoló berendezés kiépítése esetén a vezérlő mágnesszelepek közvetlenül a mérő után kerülhetnek elhelyezésre, ezután kerülhet földbe a vezeték. Kerti csap felszálló vezetéken történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet elhelyezni. Doboz nélkül, a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő sérülésének, meglazulásának elkerülése érdekében.

image4.gif

A szerelési munka elkészültével a társaság szakembere - kiszállási díj ellenében -, a helyszínen ellenőrzi a szabályszerű kiépítést. A tervtől való engedély nélküli eltérés esetén (a felhasználó kivitelezési költségétől függetlenül), társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázásra történő nyilvántartásba vételét, mellékszolgáltatási szerződés megkötését. A locsolóvíz mellékvízmérő a felhasználó tulajdonában marad.

Mellékszolgáltatási szerződés: A szabályszerűen kiépített locsolóvíz mellékvízmérős vízhasználatra mellékszolgáltatási szerződést kötünk. A mérők helyszínen történő plombálása, és a mellékszolgáltatási szerződés megkötése csak az előzetesen a kiszállásról készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet meg. A BAKONYKARSZT Zrt.-től vásárolt locsolóvíz mellékvízmérő beépítésére vonatkozó típusterv esetén ez az összeg közigazgatási határon belül: 4.000,- Ft + áfa, közigazgatási határon kívül: 5.400,- Ft + áfa, mely tartalmazza a típusterv vételárát, a kiszállás, plombálás és szerződéskötés díját. Egyedi tervek esetében a mellékszolgáltatási szerződéskötés és plombálás díja közigazgatási határon belül: 2.400,- Ft + áfa, közigazgatási határon kívül: 4.250,- Ft + áfa.

A szerződés létrejöttének feltétele:
- a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,
- a felhasználó rendelkezzen a szolgáltató által jóváhagyott tervvel,
- a felhasználónak nincs víz- és csatornadíj tartozása,
- a mellékvízmérő felszerelése a terv alapján történt.

impact_sprinkler_mechanism_2.jpg

Számlázás: A mellékvízmérős mellékszolgáltatási szerződés megkötését és a locsolóvíz használati hely nyilvántartásba vételét követően, a mellékvízmérő által mutatott vízmennyiség után, a locsolási időszakra csatornahasználati díjat nem számlázunk. Számlázáskor a mellékvízmérő által mutatott mennyiséget a bekötési vízmérő által mutatott mennyiségből levonjuk és az így csökkentett mennyiség után számlázzuk a csatornahasználati díjat.

Egyéb: A locsolóvíz mellékvízmérő által mért vízhasználat csak hiteles mérővel történhet. A mellékvízmérő hitelességének érvényessége jelenleg 6 év. A hitelesítési idő lejárta után, megrendelésre a szolgáltató elvégzi a mérő cseréjét, a hitelesítés, a ki- és beszerelés költségeinek felszámításával. A vízmérő állagának megóvása, fagy elleni védelme (leürítéssel), a felhasználó kötelessége. A mérő meghibásodásából, megrongálódásából adódó minden kár a felhasználót terheli. A szolgáltató jogosult a locsolóvíz-vételezés ellenőrzésére. Szabálytalan vízvételezés (nem locsolási célra történő igénybevétel) esetén a szolgáltató jogosult a csatornahasználati díjat - a teljes locsolási időszakban - a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján számlázni.

 Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel és csatlakozz a Kapanyél Facebook-közösségéhez!    

Szólj hozzá! Címkék: jogszabály öntözés locsolás vízellátás

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása